Цели на асоциацията

На 21 януари 2015 година в Плевен беше учредена Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ) като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Седалището на Асоциацията е в град Плевен.

Това е единствената организация в страната, която обединява освен професионални гимназии, работещи за развитието на качеството на обучение и неговото практическо приложение и за утвърждаването на професионалното образование, така и колежи, висши технически училища и технически университети.

Основните цели на АПГЕЕКТ са да популяризира постиженията и възможностите на членовете си в страната и чужбина, да организира срещи, форуми, конференции и състезания и да разпространява добри практики, да създава информационни бюлетини и брошури, електронни учебници, учебни помагала, учебни програми и планове, както и да съдейства пред държавните институции за усъвършенстване на законовата уредба, засягаща професионалното образование.

Повече информация